Planerat driftstopp
Vi har fått information från Bahnhof att nätet kommer ligga nere enligt nedan:

AKUT Start: 2024-03-27 00:00
AKUT Stop: 2024-03-27 06:00
Förväntad nedtid: Upp till 10 minuter

Styrelsen ::: 2024-03-22 :::
Kallelse Föreningsstämma 2023-06-20 kl. 19:00
Plats: Digital Teams-möte förordas men man kan närvara hos ordföranden på Fiskebyvägen 21c.

Dagordning.
1. Öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare och två justerare för stämman
3. Närvarolista
4. Godkännande av röstlängd
5. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning
6. Fastställande av dagordning ja
7. Verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt senast fastställda balansräkning
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Motioner
13. Av styrelsen väckta förslag.
14. Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter och styrelse.
15. Driftsbudget 2023/24
16. Medlemsavgift 2024
17. Övriga avgifter
18. Val (styrelsen skall bestå av minst tre och högst nio ordinarie ledamöter samt minst två och högst fem suppleanter. Ordförande väljs på ett år. Halva styrelsens väljs på ett år, halva styrelsen väljs på två år. Suppleanter väljs på ett år. Styrelsesuppleanter har närvarorätt vid styrelsemöte.)
-ordförande, omval(1år) -ledamöter omval x 1(2år)
-suppleant/er, omval x 2(1år) -revisor omval (1år)
-revisorsuppleant, omval(1år) -valberedning, omval(1år)
19. Övriga frågor
20. Avslutning

Styrelsen ::: 2023-06-20 :::
Kallelse Föreningsstämma 2022-09-20 kl. 19:00 (TEAMS)
Dagordning.
1. Öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare och två justerare för stämman
3. Närvarolista
4. Godkännande av röstlängd
5. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt senast fastställda balansräkning
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Motioner
13. Av styrelsen väckta förslag.
14. Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter och styrelse.
15. Driftsbudget 2022
16. Medlemsavgift 2022
17. Övriga avgifter
18. Val (styrelsen skall bestå av minst tre och högst nio ordinarie ledamöter samt minst två och högst fem suppleanter. Ordförande väljs på ett år. Halva styrelsens väljs på ett år, halva styrelsen väljs på två år. Suppleanter väljs på ett år. Styrelsesuppleanter har närvarorätt vid styrelsemöte.)
-ordförande, omval(1år) -ledamöter omval x 1(2år)
-suppleant/er, omval x 2(1år) -revisor omval (1år)
-revisorsuppleant, omval(1år) -valberedning, omval(1år)
19. Övriga frågor
20. Avslutning

Om ni önskar delta på årsmötet, maila nils.nilsson@spendrups.se så bjuder han in till det digitala TEAMS mötet
Styrelsen ::: 2022-09-07 :::
Kallelse Föreningsstämma 2021-09-15 kl. 19:00
Plats: Digital Teams-möte

Dagordning.
1. Öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare och två justerare för stämman
3. Närvarolista
4. Godkännande av röstlängd
5. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt senast fastställda balansräkning
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Motioner
13. Av styrelsen väckta förslag. Fastställa stadgeändringen som bifölls årsmötet 2020 ang antalet revisorer och revisorsuppleanter.
14. Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter och styrelse.
15. Driftsbudget 2021
16. Medlemsavgift 2021
17. Övriga avgifter
18. Val (styrelsen skall bestå av minst tre och högst nio ordinarie ledamöter samt minst två och högst fem suppleanter. Ordförande väljs på ett år. Halva styrelsens väljs på ett år, halva styrelsen väljs på två år. Suppleanter väljs på ett år. Styrelsesuppleanter har närvarorätt vid styrelsemöte.)
-ordförande, omval(1år) -ledamöter omval x 2(2år)
-suppleant/er, omval x 2(1år) -revisor omval x 2(1år)
-revisorsuppleant, omval(1år) -valberedning, omval(1år)
19. Övriga frågor
20. Avslutning


Vad är Täfteå ByaNät Ekonomiska Förening ?
Föreningen bildades 1:a april 2003 och är en ekonomisk förening som har till uppgift att erbjuda boende i Täfteå med omnejd en fiberoptisk höghastighetsanslutning till Internet och andra tjänster.
Fibernätverket ägs av föreningen. Från och med 2021 har vi ett samarbetsavtal med Bahnhof för internetförbindelse.


Felanmälan och support BAHNHOF
Tele: 010-5100000
Välj sedan 1- Privat och efter det 2- teknisk support.
Ange ert kundnummer som ni fått när ni registrerat er som kund (eller ert personnummer).
Om ni ej har registrerat er ange att ni tillhör: Täfteå Byanät, kundnummer B70885.

Om ni önskar delta på årsmötet, maila nils.nilsson@spendrups.se så bjuder han in digitalt till mötet.


Styrelsen ::: 2021-09-01 :::
.:Nyheter:..:Nyanslutning:..:Support:..:Kontakta Oss:.