Kallelse Föreningsstämma 2021-09-15 kl. 19:00
Plats: Digital Teams-möte

Dagordning.
1. Öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare och två justerare för stämman
3. Närvarolista
4. Godkännande av röstlängd
5. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt senast fastställda balansräkning
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Motioner
13. Av styrelsen väckta förslag. Fastställa stadgeändringen som bifölls årsmötet 2020 ang antalet revisorer och revisorsuppleanter.
14. Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter och styrelse.
15. Driftsbudget 2021
16. Medlemsavgift 2021
17. Övriga avgifter
18. Val (styrelsen skall bestå av minst tre och högst nio ordinarie ledamöter samt minst två och högst fem suppleanter. Ordförande väljs på ett år. Halva styrelsens väljs på ett år, halva styrelsen väljs på två år. Suppleanter väljs på ett år. Styrelsesuppleanter har närvarorätt vid styrelsemöte.)
-ordförande, omval(1år) -ledamöter omval x 2(2år)
-suppleant/er, omval x 2(1år) -revisor omval x 2(1år)
-revisorsuppleant, omval(1år) -valberedning, omval(1år)
19. Övriga frågor
20. Avslutning


Vad är Täfteå ByaNät Ekonomiska Förening ?
Föreningen bildades 1:a april 2003 och är en ekonomisk förening som har till uppgift att erbjuda boende i Täfteå med omnejd en fiberoptisk höghastighetsanslutning till Internet och andra tjänster.
Fibernätverket ägs av föreningen. Från och med 2021 har vi ett samarbetsavtal med Bahnhof för internetförbindelse.


Felanmälan och support BAHNHOF
Tele: 010-5100000
Välj sedan 1- Privat och efter det 2- teknisk support.
Ange ert kundnummer som ni fått när ni registrerat er som kund (eller ert personnummer).
Om ni ej har registrerat er ange att ni tillhör: Täfteå Byanät, kundnummer B70885.

Om ni önskar delta på årsmötet, maila nils.nilsson@spendrups.se så bjuder han in digitalt till mötet.


Styrelsen ::: 2021-09-01 :::
Årsmötet försenat
PGA pandemin så har E&Y blivit sena med vårt bokslut. Därav kommer årsmötet i år att bli försenat, så även årsfaktureringen. Återkommer med datum när det är spikat.
Nils Nilsson ::: 2021-06-30 :::
FAKTURERING från Bahnhof
Nu finns era adresser upplagda på hemsidan så alla ska gå in och skapa en beställning på sin adress där. www.bahnhof.se
Observera att det kommer faktureras från 1 Mars.
Ni som redan har skapat "mina sidor" sedan tidigare kan vara inloggade på dessa när ni lägger beställningen så ska den hamna på samma kundnummer. (Men alla måste lägga en beställning på 1000/1000-tjänsten via Bahnhof.se)

Se bifogad steg för steg guide om ni har några frågetecken hur ni ska göra, klipp ut och klistra in denna länk: https://1drv.ms/b/s!AlzZzlrRV61AwDOnM9Hr60KcdSEP?e=zDbv7Q

Fakturaavgiften
är 49kr så gå in på er internetbank och anmäl E-faktura eller Autogiro för att slippa den.

OBS! Det tar några dagar innan er beställning är hanterad och ni får ert kundnummer som ni behöver för att anmäla E-faktura.

För mer info: https://www.bahnhof.se/.../faktura-betalning/assistance
Andreas Bertilsson, Bahnhof ::: 2021-04-14 :::
Hemsidan har uppdaterats till en gammal version
Jobbar på att uppdatera all info
Nils Nilsson ::: 2021-04-13 :::
.:Nyheter:..:Nyanslutning:..:Support:..:Kontakta Oss:.