Fiberavbrott Täfteåböle Uppdatering
Arbetet med att laga ledningen inleds imorgon tisdag och beräknas vara klart under dagen ALTERNATIVT Onsdag förmiddag
Styrelsen ::: 2018-08-20 :::
Fiberavbrott Täfteåböle ONSDAG den 15:e Aug
En maskin har skadat vår fiberkabel ut till Täfteåböle. Arbetet med att laga detta kommer att inledas först under nästa vecka. Mer info kommer här under nästa vecka
Styrelsen ::: 2018-08-17 :::
Föreningsstämma Täfteå Byakyrka 14:e juni kl 19:00
Dagordning kommer i brevlådan
Styrelsen ::: 2018-05-31 :::
::: FEL PÅ INTERNET :::
Just ikväll så har vi fel på internet. Man behöver starta om sin router och fiberconverter ca var 30min för att få internet att fungera. Felsökning pågår av T3.
Nils Nilsson ::: 2017-10-23 :::
Kallelse Föreningsstämma 2017-06-25
Kl 19:00, Täfteå Byakyrka
Dagordning.
1. Öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare och två justerare för stämman
3. Närvarolista
4. Godkännande av röstlängd
5. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt senast fastställda balansräkning
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Motioner
13. Av styrelsen väckta förslag.
14. Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter och styrelse.
15. Driftsbudget 2018
16. Medlemsavgift 2018
17. Övriga avgifter
18. Val (styrelsen skall bestå av minst tre och högst nio ordinarie ledamöter samt minst två och högst fem suppleanter. Ordförande väljs på ett år. Halva styrelsens väljs på ett år, halva styrelsen väljs på två år. Suppleanter väljs på ett år. Styrelsesuppleanter har närvarorätt vid styrelsemöte.)
-ordförande, omval(1år) -ledamöter omval x 2(2år)
-suppleant/er, omval x 2(1år) -två revisorer, omval x 2(1år)
-två revisorsuppleant, omval(1år) -valberedning, omval(1år)
19. Övriga frågor
20. Avslutning

Styrelsen ::: 2017-06-12 :::
Årsmöte 2016
Det var glädjande att se att föreningens val av internetleverantör gjort att vi tjänat en hel del pengar åt medlemmarna. Varje aktiv medlem har minskat sin årskostnad på internet (exkluderat tv) med 2 592kr.

Det viktiga som beslutades på årsmötet:
Föreningen har de senaste 3 åren återfört pengar till medlemmarna(sänkt medlemsavgift) då vi haft en för stor kassa i föreningen. Nu då vi själva upphandlar teknisk support och ej får det på vår månadsavgift(er faktura från T3) så har vi skapat oss en bra överblick på vad vi behöver ta ut för avgift för service och underhåll.

2017 kommer medlemsavgiften att bli följande:
Aktiv medlem: 200kr/år (tidigare 100kr/år)
Passiv medlem: 100kr/år (tidigare 50kr/år)
Dessutom så tillkommer en serviceavgift på 150kr/år för aktiva medlemmar.

Detta till trots så kommer varje aktiv medlem att tjäna 2 242kr per år.

Ni hittar hela Protokollet och Årsredovisning under blanketter och dokument.
Nils Nilsson - Ordförande ::: 2016-09-01 :::
Info angående avgift från T3
Vi vill uppmana alla kunder som betalar på FAKTURA från T3 att skaffa autogiro istället. Avgiften som ni betalar per faktura är 39kr.

Ni sparar alltså 39kr/mån om ni använder er av autogiro.
Styrelsen ::: 2015-10-07 :::
.:Nyheter:..:Nyanslutning:..:Support:..:Kontakta Oss:.